การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์แคนาดาในประเทศไทย


ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-แคนาดา ครบ 60 ปี ในปี 2564 สมาคมนักเรียนเก่าแคนาดา ได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ดีอันยาวนานที่มีต่อกันของทั้งสองประเทศ และถึงคุณค่าของการศึกษาที่มีคุณภาพสูงของประเทศแคนาดา จึงได้ร่วมกับสมาคมคณิตศาสตร์แคนาดา (Canadian Mathematical Society) จัดกิจกรรมสอบแข่งขันคณิตศาสตร์แคนาดาขึ้นสำหรับนักเรียนไทยในประเทศไทย เป็นครั้งแรกในปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. ส่งเสริมให้นักเรียนไทย ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ

  2. สร้างความรักในการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  3. ร่วมเฉลิมฉลอง ความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 60 ปี ไทย-แคนาดาอย่างเป็นทางการ ในปี 2564

สำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์ที่สมาคมนักเรียนเก่าแคนาดานำมาจัดแข่งขันในประเทศไทยมี 3 รายการคือ CJMC, COMC และ CMO


CJMC (Canada Jay Mathematical Competition)

CJMC เดิมชื่อ CMGC (Canadian Mathematical Gray Jay Competition) จัดเป็นครั้งแรกในปี 2020 ชื่อการแข่งขันสื่อถึงนก Gray Jay ซึ่งเป็นนกประจำชาติของแคนาดา ต่อมานก Gray Jay ได้ถูกเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการกลับไปเป็นชื่อเดิม คือ Canada Jay การแข่งขันคณิตศาสตร์ CGMC จึงถูกเปลี่ยนชื่อตามชื่อนกเป็น CJMC ด้วย

CJMC เป็นการสอบสำหรับนักเรียนระดับ ป.5 - ม.2 เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้มีมีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีความสนุกในเชิงคณิตศาสตร์ (Fun Maths) ปลูกฝังความรักในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ลักษณะข้อสอบเป็นปรนัย ใช้เวลา 1.5 ชั่วโมง สร้างเสริมประสบการณ์ของนักเรียนในการฝึกฝนและวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์นานาชาติ โจทย์เป็นภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาดังนี้


Probability

Geometry and Symmetry

Exponents and Order of Operations

Algebra

Sequences and series

Patterns

Simple counting problems

Elementary number theory (primes, composites, greatest common factor, least common multiple)

Ratio, Rate and Percent

Data Analysis (interpreting bar and pie graphs)

Integers and Fractions

ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีโอกาสได้รับเหรียญรางวัลจากแคนาดา (International Division) และ สมาคมนักเรียนเก่าแคนาดา (Thailand Division) และผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศในการเข้าร่วมแข่งขัน

สมัครแข่งขัน CJMC 2022 ได้ที่ https://forms.gle/eUT8PjHRdN7UocRB9


COMC (Canadian Open Mathematic Challenge)

COMC เป็นการสอบสำหรับนักเรียนระดับ ม.3 - ม.6 เป็นรายการปูทางสำหรับผู้ที่สนใจแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกในระดับนานาชาติ ข้อสอบอัตนัย ใช้เวลา 2.5 ชั่วโมง โจทย์เป็นภาษาอังกฤษ แสดงวิธีทำ ฝึกแสดงขั้นตอน การคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ โจทย์ข้อสอบแนว Math Literacy อาจมีการผสมผสานความรู้คณิตศาสตร์หลายหัวข้อในโจทย์ปัญหาเดียวกัน เนื้อหาประกอบด้วย


Probability

Euclidean and analytic geometry

Trigonometry, including functions, graphs and identities

Exponential and logarithmic functions

Functional notation

Systems of equations

Polynomials, including relationships involving the roots of quadratic and cubic equations

The remainder theorem

Sequences and series

Simple counting problems

The binomial theorem

Elementary number theory, including tests for divisibility, number of divisors, and simple Diophantine equations

ผู้ทำคะแนนสูงสุดสามอันดับแรกจะได้รับเชิญเข้าสอบแข่งขันคณิตศาสตร์แคนาเดียนโอลิมปิก Candian Mathematical Olympiad (CMO) ที่จะจัดสอบในเดือนมีนาคม 2566 ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีโอกาสได้รับเหรียญรางวัลจากแคนาดา (International Division) และ สมาคมนักเรียนเก่าแคนาดา (Thailand Division) และผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศในการเข้าร่วมแข่งขัน

สมัครแข่งขัน COMC 2022 ได้ที่ https://forms.gle/eUT8PjHRdN7UocRB9


CMO (Canadian Mathematical Olympiad)

CMO เป็นการสอบเพื่อคัดตัวแทนทีมชาติแคนาดา ในการไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ นักเรียนไทยที่ได้รับเชิญไปแข่งรายการนี้จะได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการแข่งขันคณิตศาสตร์ และยังเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงของตนเองและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย