กลุ่มเป้าหมาย

CMGC (Canadian Mathematical Gray Jay Competition) เป็นการสอบสำหรับนักเรียนระดับ ป.5 - ม.2

COMC (Canadian Open Mathematic Challenge) เป็นการสอบสำหรับนักเรียนระดับ ม.3 - ม.6

CMO (Canadian Mathematical Olympiad) เป็นการสอบสำหรับนักเรียนระดับ ม.3 - ม.6