การสอบแข่งขัน COMC

การสอบแข่งขัน COMC

(Canadian Open Mathematic Challenge)

เป็นการสอบสำหรับนักเรียนระดับ ม.3 - ม.6 ข้อสอบ COMC เป็นข้อสอบที่ต้องแสดงวิธีทำ นักเรียนจะได้การแสดงแนวความคิดในการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความละเอียดรอบคอบ ผู้เข้าสอบสามารถเตรียมตัวสอบได้โดยการฝึกฝนจากข้อสอบของปีที่ผ่านๆมา COMC เป็นรายการปูทางนักเรียนเพื่อไปแข่งขันในระดับโอลิมปิกนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมแข่งขัน COMC ที่ได้คะแนนสูงที่สุด 3 อันดับแรก มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกแคนาดา Candian Mathematical Olympiad (CMO) กำหนดการสอบ COMC มีดังนี้

ลักษณะข้อสอบเป็นอัตนัย

วันหมดเขตรับสมัคร: 15 ตุลาคม 2563 18:00 น. (ขยายเวลารับสมัคร)

วันสอบ: วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563

เวลาสอบ: 9:00-11:30 น.

นามสอบ:

  • กรุงเทพ: โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

  • เชียงใหม่: โรงเรียนธรรมราชศึกษา

  • นครราชสีมา: โรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย

  • พิษณุโลก: โรงเรียนสาธิต ม.นเรศวร

  • ระยอง: โรงเรียนวัดป่าประดู่

  • สงขลา: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

  • อุดรธานี: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ : Probability, Euclidean and analytic geometry, Trigonometry, including functions, graphs and identities, Exponential and logarithmic functions, Functional notation, Systems of equations, Polynomials, including relationships involving the roots of quadratic and cubic equations, The remainder theorem, Sequences and series, Simple counting problems, The binomial theorem, Elementary number theory, including tests for divisibility, number of divisors, and simple Diophantine equations