การสอบแข่งขัน CMO

การสอบแข่งขัน CMO

(Canadian Mathematical Olympiad)

การสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกแคนาดา (CMO) เป็นการสอบสำหรับนักเรียนระดับ ม.3 - ม.6 ที่ได้คะแนนสูงที่สุด 3 อันดับแรกจากการสอบ COMC ถือเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมสอบ CMO และจะได้ทราบผลคะแนนเทียบกับนักเรียนชาติอื่นๆ ที่ร่วมเข้าสอบครั้งนี้

ลักษณะข้อสอบเป็นอัตนัย

วันสอบ: ประมาณ มีนาคม 2564

***คะแนนสูงสุดของ COMC 3 อันดับแรกจะมีสิทธิ์เข้าร่วมสอบ CMO ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย และจะได้ทราบผลเปรียบเทียบกับผู้เข้าแข่งขัน CMO จากทั่วโลก