กฎระเบียบ หลักเกณฑ์

 • ในการสอบแข่งขัน ไม่อนุญาตใช้เครื่องคิดเลข, smart watch หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในห้องสอบ ผู้เข้าแข่งขันต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ เคารพตนเองเป็นสำคัญ หากมีหลักฐานการทุจริตจะไม่ได้รับพิจารณารางวัลใดๆ

 • อนุญาตให้ใช้พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย ฉบับกระดาษเท่านั้น

 • ก่อนเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย และชื่อ นามสกุลตรงกับใบสมัคร

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับการพิจารณาเหรียญรางวัลจากทั้งสนามประเทศไทย และสนามนานาชาติ

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรในการสอบแข่งขัน

 • ไม่จำกัดอายุ และชั้นเรียนของผู้เข้าร่วมแข่งขัน CMGC, COMC และ CMO

 • เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน CMGC แจกเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยม 2 และมีอายุไม่เกิน 15 ปี ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

 • เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน COMC แจกเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยม 6 และมีอายุไม่เกิน 19 ปี ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

 • ผู้ทำคะแนนได้ 3 ลำดับแรก ของ COMC มีสิทธิ์เข้าร่วมสอบ CMO ซึ่งมีแผนจะจัดสอบประมาณ มีนาคม 2564 ถ้าคะแนนในแต่ละอันดับมีมากกว่า 1 คนได้คะแนนเท่ากัน ให้สิทธิ์ทุกคนในอันดับนั้นในการสอบ CMO

 • การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ผู้สมัครไม่สามารถยกเลิกการสมัครสอบและขอเงินค่าสมัครคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

 • หากสถาณการณ์โควิดไม่เอื้ออำนวยให้จัดสอบ ทางสมาคมมีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนวันสอบ และ/หรือเปลี่ยนเป็นการสอบออนไลน์ และ/หรือยกเลิกการสอบทั้งหมดหรือบางส่วนโดยคืนเงินค่าสมัครเต็มจำนวน